August 22, 2021

Follow God – Not Man

Preacher:

Luke 9:23
Matthew 10:38
Mark 8:34
Psalms 23:1-6
Jeremiah 10:23

We cannot follow man because mankind is selfish
Luke 12:16-21

We cannot follow man because mankind is of the world
1 John 2:15-17
Matthew 6:24

We cannot follow man because mankind is unforgiving
Romans 3:23
Matthew 6:14-15
Matthew 18:21-35

We cannot follow man because mankind is prideful
Luke 18:9-14
Proverbs 16:18

We cannot follow man because mankind is lost
Romans 3:23
Romans 6:23
John 14:6
Revelation 2:10
Matthew 6:33
2 Timothy 2:15
Luke 18:1
1 Thessalonians 5:17
Matthew 28:18-20

Leave a Comment