December 5, 2021

Seeking God’s Guidance

Preacher:

Romans 8:38
Colossians 3:17
Hebrews 11:6

We can seek God's guidance when we seek cleansing
1 John 1:5-10
1 John 2:1-6

We can seek God's guidance when we completely surrender to Him
James 4:4
Matthew 16:24-26
Galatians 2:20
Isaiah 64:8

We can seek God's guidance when we fervently pray
Philippians 4:6-8
1 Thessalonians 5:17
John 14:13-14
Psalms 145:18-19
Psalms 116:1-2
Psalms 17:6-9
John 9:31
2 Chronicles 7:14

Leave a Comment